ShergoldShieldLogoBadge.png
Masquerader SM03 - Single / Single / Single
SM03SDBK
SM03SDBK

press to zoom
SM03SDBS
SM03SDBS

press to zoom
SM03SDGY
SM03SDGY

press to zoom
SM03SDBK
SM03SDBK

press to zoom
1/5
The Shergold Masquerader SM03 series consists of 5 guitars...
SM03SDBK.png
SM03SDBS.png
SM03SDCH.png
SM03SDDB.png
SM03SDGY.png
Shergold Guitar Masquerader PJE SSS - Black - SM03SDBK
 
SM03SDBK
SM03SDBK

press to zoom
SM03SDBK.back
SM03SDBK.back

press to zoom
SM03SDBK
SM03SDBK

press to zoom
1/2
Screen Shot 2021-09-09 at 7.03.55 PM.png
 
Shergold Guitar Masquerader PJE SSS - Black Sparkle - SM03SDBS
SM03SDBS
SM03SDBS

press to zoom
SM03SDBS.back
SM03SDBS.back

press to zoom
SM03SDBS
SM03SDBS

press to zoom
1/2
Screen Shot 2021-09-09 at 7.04.08 PM.png
Shergold Guitar Masquerader PJE SSS - Cherry - SM03SDCH
 
SM03SDCH
SM03SDCH

press to zoom
SM03SDCH.back
SM03SDCH.back

press to zoom
SM03SDCH
SM03SDCH

press to zoom
1/2
Screen Shot 2021-09-09 at 7.04.12 PM.png
Shergold Guitar Masquerader PJE SSS - Dirty Blond - SM03SDDB
 
SM03SDDB
SM03SDDB

press to zoom
SM03SDDB.back
SM03SDDB.back

press to zoom
SM03SDDB
SM03SDDB

press to zoom
1/2
Screen Shot 2021-09-09 at 7.04.20 PM.png
Shergold Guitar Masquerader PJE SSS - Grey - SM03SDGY
 
SM03SDGY
SM03SDGY

press to zoom
SM03SDGY.back
SM03SDGY.back

press to zoom
SM03SDGY
SM03SDGY

press to zoom
1/2
Screen Shot 2021-09-09 at 7.04.24 PM.png